top of page
Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden-opgesteld op 25 april 2023, PrincEss Hairstyling is gevestigd aan de Jupiterstraat 50, 3371 TE Hardinxveld-Giessendam en staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer: 85755192

1. Algemeen
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en transacties tussen  Esmiralda de Bruin - Klijn van PrincEss Hairstyling en haar opdrachtgevers. PrincEss Hairstyling accepteert geen Algemene Voorwaarden van anderen tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
Indien een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van
deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden
afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
De opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden door het reserveren c.q. boeken van een dienst van PrincEss Hairstyling.


2. Reiskostenvergoeding
2.1 De door PrincEss Hairstyling gemaakte reiskosten voor de werkzaamheden zijn voor rekening van de opdrachtgever en worden gebaseerd op een reiskostenvergoeding van € 0,45 per kilometer. Daarnaast zijn ook de gemaakte parkeerkosten, tolwegen of pondkosten voor rekening van de opdrachtgever.


3. Totstandkoming boeking
3.1 Een boeking komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever schriftelijk, telefonisch, per e-mail, Whatsapp, Instagram of Facebook een
aanbod van PrincEss Hairstyling aanvaardt. Bij een boeking van een bruidskapsel zal er 33% excl. 9% btw. aanbetaald worden, na betaling is de bevestiging definitief. 
3.2 Aan druk- en zetfouten en verschrijvingen evenals verminkte offertes kunnen geen rechten worden ontleend.
3.3 Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.


4. Betaling
4.1 Betaling van het factuurbedrag dient plaats te vinden op de wijze en op het moment zoals op de factuur beschreven staat.
4.2 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is de wettelijke rente verschuldigd over het
gehele factuurbedrag, ingaande op de datum van opeisbaarheid van het te betalen bedrag.
4.3 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die PrincEss Hairstyling moet maken ter inning van het door opdrachtgever
aan haar verschuldigde, komen ten laste van de opdrachtgever.


5. Overmacht
5.1 In geval van overmacht waaronder ziekte of een zwangerschap kan PrincEss Hairstyling te allen tijde de opdracht geheel of gedeeltelijk annuleren.
5.2 Bij bruidsopdrachten zal PrincEss Hairstyling zich inspannen een collega te vinden die de opdracht eventueel kan overnemen.
Een garantie voor beschikbaarheid kan echter nimmer worden gegeven.
5.3 In geval van overmacht kan de opdrachtgever PrincEss Hairstyling niet tot schadevergoeding aanspreken.


6. Opzegging, beëindiging en opschorting van de overeenkomst
6.1 Bij een boeking van een bruidskapsel zal er 33% exl 9% btw aanbetaald worden, na betaling is de bevestiging definitief.

Indien de opdrachtgever een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de door PrincEss Hairstyling gemaakte kosten, waaronder de vergoeding aan derden, als gevolg van deze annulering in zijn geheel door opdrachtgever vergoed worden.
6.2 Geboekte opdrachten kunnen door de opdrachtgever, alleen met een onvermijdelijke reden als ziekte en overlijden,  kosteloos worden geannuleerd. 

6.3 Indien een geboekte opdracht zonder geldige reden wordt geannuleerd, is de opdrachtgever de volgende annuleringskosten verschuldigd:
a) Bij annulering vanaf 6 maanden voor de opdracht: 50% van het totale factuurbedrag.
b) Bij annulering vanaf 4 maanden voor de opdracht: 60% van het totale factuurbedrag.
c) Bij annulering vanaf 2 maanden voor de opdracht: 80% van het totale factuurbedrag.
d) Bij annulering binnen 48 uur voor de opdracht 100% van het totale factuurbedrag.

(bovengenoemde bedragen zijn excl. 9% btw).


7. Aansprakelijkheid en schade
7.1 PrincEss Hairstyling zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
7.2 PrincEss Hairstyling is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, ontstaan doordat PrincEss hairstyling is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of niet volledige gegevens.
7.3 Reclamaties dienen uiterlijk 24 uur, na het uitvoeren van de opdracht, schriftelijk en voldoende gemotiveerd bij PrincEss Hairstyling te worden ingediend.
7.4 PrincEss Hairstyling sluit elke aansprakelijkheid uit en wijst mogelijke schadeclaims, zowel direct als indirect, van de hand welke ontstaan uit omstandigheden, die niet te wijten zijn aan opzet of grove schuld van PrincEss Hairstyling en die krachtens de
Nederlandse wet of de in het maatschappelijke verkeer geldende normen niet aan PrincEss Hairstyling kunnen worden toegerekend.
7.5 Voor schadevergoedingen komt alleen in aanmerking de schade waartegen PrincEss Hairstyling is verzekerd en die door de verzekeraar worden vergoed. Niet voor vergoeding in aanmerking komen: gevolgschade, bedrijfsschade en immateriële schade.


8. Wijziging en vindplaats van deze voorwaarden
8.1 Deze voorwaarden zijn te vinden op de website van PrincEss Hairstyling.
8.2 Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst. De laatste versie is van 25 april 2023.

9. Slotbepalingen
9.1 Op deze Algemene Voorwaarden en op iedere overeenkomst die tussen de klant en PrincEss Hairstyling bestaat, is Nederlands recht van toepassing.
9.2 Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen PrincEss Hairstyling en de opdrachtgever
of enige overeenkomst die daarvan het gevolg mocht zijn, zullen uitsluitend worden beslecht door de Nederlandse rechter.
9.3 Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

bottom of page